مشاوره تأمین مالی به منظور انتشار انواع اوراق بهادار


 

 

یکی از خدمات قابل ارائه توسط تأمین سرمایه سپهر، پیشنهاد روش بهینه تأمین منابع مالی مورد نیاز به شرکت­ ها می ­باشد. بدین­ منظور، تأمین سرمایه سپهر در ابتدا به بررسی وضعیت مالی و اعتباری شرکت و نوع نیاز آن به منابع مالی پرداخته و در نهایت با در نظر گرفتن الزامات و رویه­ های موجود، روش تأمین مالی بهینه را به متقاضی پیشنهاد می­ نماید.

در حال حاضر انتشار اوراق مشارکت، انتشار انواع صکوک شامل اجاره، مرابحه، منفعت، استصناع، خرید دین و رهنی و همچنین تشکیل صندوق­ زمین و ساختمان و صندوق پروژه از روش ­های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه می­ باشد.