مشاور عرضه در فرآیند انتشار اوراق بهادار


شرکت ­ها در فرآیند کسب مجوز انتشار اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار نیازمند دریافت خدمات مشاور عرضه می­ باشند. تأمین سرمایه سپهر در صورت ایفای سمت مشاور عرضه، اقدام به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه / انتشار انواع اوراق بهادار بدهی، اخذ اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، تهیه بیانیه ثبت و همچنین ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز به سازمان بورس و اوراق بهادار و در نهایت کسب مجوز انتشار اوراق بهادار می ­پردازد.