مدیران سپهر

مهرنوش بیگ‌نژاد

معاون مالی

سید علی خسروشاهی

معاون اجرایی

حسن آوازی

مدیر منابع انسانی و تعالی سازمانی 

الهام خواجه نصیری

مدیر امور صندوق‌ها و سبدها

سمیرا شیر محمدی                                                                              

مدیر خدمات مشاوره و عرضه اولیه