هیأت مدیره سپهر

مدیران سپهر بر این باورند: ثروتمند ماندن سخت‌تر از ثروتمند شدن است. مدیریت ثروت اصطلاحی است که در چند دهه اخیر در ادبیات مالی ظهور کرده و علت آن افزایش چشم‌گیر ثروت در اواخر قرن بیستم و نیازهای مربوط به حفظ و مدیریت آن‌است. هر ثروتی در معرض ریسک‌های مختلفی قرار دارد. عوامل محیطی مانند تحولات اقتصادی و سیاسی و عوامل درونی نظیر فقدان توانایی لازم برای تحلیل تحولات و پیش‌بینی روندها در آینده موجب می‌شود تا ثروتمند ماندن مقوله متفاوتی از ثروتمندشدن باشد.

مسعود خوانساری

رئیس هیأت مدیره


 


 

مجتبی اسمعیل‌زاده

نائب رئیس هیأت مدیره


محمد وطن‌پور

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره