هیأت مدیره سپهر

مدیران سپهر بر این باورند: ثروتمند ماندن سخت‌تر از ثروتمند شدن است. مدیریت ثروت اصطلاحی است که در چند دهه اخیر در ادبیات مالی ظهور کرده و علت آن افزایش چشم‌گیر ثروت در اواخر قرن بیستم و نیازهای مربوط به حفظ و مدیریت آن‌است. هر ثروتی در معرض ریسک‌های مختلفی قرار دارد. عوامل محیطی مانند تحولات اقتصادی و سیاسی و عوامل درونی نظیر فقدان توانایی لازم برای تحلیل تحولات و پیش‌بینی روندها در آینده موجب می‌شود تا ثروتمند ماندن مقوله متفاوتی از ثروتمندشدن باشد.

داود رزاقی

رئیس هیأت مدیره

دکتری حسابداری

 


 

محمد وطن‌پور

نائب رئیس هیأت مدیره

دانشجوی دکتری مالی

مسعود خوانساری

عضو هیأت مدیره

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی

مجتبی اسمعیل‌زاده

عضو هیأت مديره

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سید حسین میری

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

دکتری مدیریت مالی