بازارگردانی

بازارگردانی به عنوان یکی از مسائل مهم بازار سرمایه، از جمله وظایفی است که سپهر با نگاهی مسئولانه عهده­دار آن می­باشد. بازارگردانی در تامین سرمایه سپهر، یک فعالیت حرفه­ای با توجه به منافع بازار و سرمایه­گذار تعریف می­شود. حمایت از سرمایه­گذاران و پاسخ به تقاضای آنان از یک سو و ایجاد تعادل در بازار هدف مجموعه بازارگردانی سپهر است.

ادامه مطلب