08/20 1398

مدیریت تخصصی، گردآوری منابع خرد و هم افزایی سه عامل تشکیل صندوق های سرمایه گذاری در همه جای دنیاست.

محمد رضا معتمد, مدیر نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس با بیان اینکه اکنون بالغ بر 219 صندوق سرمایه گذاری در کشور فعال است، افزود: سه عنصر مدیریت تخصصی، گردآوری منابع خرد و هم افزایی ضمن کنترل ریسک،  بازدهی را  نیزبه حداکثر افزایش می دهد.

وی افزود: هم اکنون سرمایه موجود در 219 صندوق سرمایه گذاری فعال در بازارسرمایه  182 هزارمیلیارد تومان است.

مدیرنظارت بر نهادهای مالی تصریح کرد: با ابزار صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران می توانند با هر میزان سرمایه و دانش مالی وارد بورس شده و دربستری امن سودآوری داشته باشند.