مدیران سپهر

سید علی خسروشاهی

معاون اجرایی

الهام خواجه نصیری

مدير امور صندوق‌ها و سبدها

مهدی آسیما

مدير سرمایه‌گذاری

مائده پوربهرامی

مدير خدمات تأمین مالی

محمدرضا آقامحمد سمسار

مدير خدمات مالی و عرضه اولیه

مهرنوش بیگ‌نژاد

مدیرمالی و منابع انسانی

محمد حسین مجمع‌الصنایع

مسئول روابط عمومی