مشارکت تامین سرمایه سپهر در بزرگترین تامین مالی دولت

روز گذشته مرحلۀ دوم از بزرگترین تامین مالی دولت به ارزش یک‌صد هزارمیلیارد ریال ازطریق انتشار اوراق منفعت در بازار سرمایه به سرانجام رسید.مدیر عامل تامین سرمایه سپهر در گفتگوی تفصیلی با ایسنا:

تحلیل اوضاع بازار سرمایه در سال جاری

در این روزها بازار غیر مولد ارز اغلب بازارها را متاثر کرده است؛ هر چند که این امر در بازار سهام رشد قیمت‌ها را درپی داشته اما در عین حال حداقل بازده قابل انتظار سرمایه‌گذاران را نیز افزایش داده و این موضوع روی نرخ تامین مالی صنایع هم تاثیر بسزایی گذاشته است که به اعتقاد یک کارشناس ارشد بازار سرمایه، در چنین فضایی تورم و انتظارات از آینده دو بازیگر اصلی اقتصاد هستند.