مشارکت تامین سرمایه سپهر در بزرگترین تامین مالی دولت

روز گذشته مرحلۀ دوم از بزرگترین تامین مالی دولت به ارزش یک‌صد هزارمیلیارد ریال ازطریق انتشار اوراق منفعت در بازار سرمایه به سرانجام رسید.