تعامل بازارپول و سرمایه زمینه ساز رشد اقتصاد کشور

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر گفت: تقویت و تعامل بین دوبازار پول و سرمایه فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که براساس آن رشد و توسعه اقتصاد کشور با سرعت بیشتری حرکت می‌کند.